Zgodność Ksiąg Wieczystych

Artykuł ten jest przedrukiem z oficjalnej strony Miasta Gdańska: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,97,12409.htmlKomunikat do mieszkańców Miasta Gdańska o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,Prezydent Miasta Gdańska, działający jako starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców Miasta Gdańska - miasta na prawach powiatu - o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w celu uporządkowania stanu prawnego nieruchomości.

W celu realizacji powyższego:

  1. Należy skierować się do Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku znajdującego się w budynku położonym przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku - do pokoju nr 14 celem uzyskania odpłatnej informacji o nr księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.
  2. Będąc w posiadaniu nr księgi wieczystej należy udać się do czytelni ksiąg wieczystych, która znajduje się w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, położonego przy ul. Piekarniczej 10 80-126 Gdańsk , w budynku B, na I piętrze. Wymieniony Sąd zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną Miasta Gdańska oraz prowadzi Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

W czytelni należy zbadać dział I księgi wieczystej, w którym określone są działki ewidencyjne, dla których prowadzona jest księga wieczysta oraz dział II, w którym wpisany jest właściciel nieruchomości. Wgląd do księgi jest nieodpłatny.

  1. Wglądu do danej księgi wieczystej można również dokonać wysyłając wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania wpłaty w kwocie 30 zł na konto bankowe Sądu. Stosowne formularze wniosków oraz numer konta można uzyskać na stronie internetowej www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl, w Sądzie bądź w punkcie informacyjno - konsultacyjnym.

W sytuacji, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości:

  1. Osoba uprawniona powinna złożyć w w/w Sądzie wniosek o wpis prawa w księdze wieczystej, gdy niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego nieruchomości, w wyniku bezpośredniego następstwa prawnego, w związku z czym stan ujawniony w księdze wieczystej utracił aktualność. Jako podstawę wpisu należy przedłożyć umowę sprzedaży nieruchomości sporządzoną w formie aktu notarialnego, ostateczną decyzję administracyjną, prawomocne orzeczenie sądu, akt własności ziemi, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, postanowienie o nabyciu spadku lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.
  2. W przypadku gdy usunięcie niezgodności nie jest możliwe do zrealizowania w sposób przedstawiony w pkt 1, ponieważ wpis w księdze od początku nie odzwierciedlał rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości, osoba której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności występując do Sądu z powództwem o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w wyniku którego, w razie uwzględnienia żądania, sąd wydaje orzeczenie, którego sentencja zawiera nakaz zamieszczenia (lub usunięcia) w treści księgi wieczystej określonego wpisu. Z pozwem może wystąpić zarówno osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, następcy prawni takiej osoby, jak również każdy, kto ma w żądaniu usunięcia niezgodności interes prawny. Pozwanym jest osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny w budynku położonym przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku - pokój nr 033 A ,czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30, w środy w godzinach 8.00 - 18.00, tel. nr 058 323 68 54, w którym można otrzymać informacje o rodzaju i sposobie podjęcia działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia tych praw w księgach wieczystych.